OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Reklamačný poriadok Vojtech Tornyai – BILL Mc, Gabčíkovská 27, Dunajská Streda

 

Tento reklamačný poriadok sa vydáva na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru , a to nábytku , bytových doplnkov, ktorej reklamácia je v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

 

Článok 1.  Všeobecné ustanovenia

 

 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v predajni  „Vojtech Tornyai – BILL Mc“, Gabčíkovská 27,          929 01  Dunajská Streda .    

 

 1. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady , pokiaľ nie sú zmluvne ujednané iné záručné podmienky.

 

Článok 2.  Nárok na uplatnenie záruky

 

 1. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil predávajúci, prípadne výrobca a vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho  (Vojtech Tornyai – BILL Mc).

 

 1. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru a dokladu o zaplatení a záručného listu.

 

 1. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru  u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 

 1. V prípade, ak je možné reklamovaný tovar doniesť, je kupujúci povinný reklamovaný tovar odovzdať na predajni predávajúcemu na vlastné náklady a zároveň kupujúci je povinný reklamovaný tovar odniesť.
 2. Zákonná lehota 30 dní sa začína plynúť od obhliadky výrobku  predajcom alebo výrobcom v predajni

 

 1. Kupujúci si uplatňuje reklamáciu vád tovaru  u  predávajúceho alebo u jeho zamestnanca povereného na vybavovanie reklamácií.

 

 1. Predávajúci rozhodne o opodstatnenosti reklamácie tovaru ihneď, v zložitejších  prípadoch do troch dní od uplatnenia reklamácie. V prípadoch, keď je potrebné stanovisko výrobcu, je rozhodnutie o reklamácii prijaté až po vyjadrení výrobcu.

 

 1. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o reklamácii tovaru , v ktorom je zákazník povinný presne označiť vady tovaru .

 

 1. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť/vada je písomne uvedená na doklade/.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný a obdobný so zrovnateľnými technickými parametrami. Len vo výnimočných prípadoch vrátením tovaru a peňazí.

 

 1. Lehota na vybavenie  je 30 dní od jej uplatnenia.

 

12. Doba uplatnenia sa považuje, keď kupujúci odovzdá reklamovaný tovar na predajni predávajúcemu.

 

Článok 3. Nárok na uplatnenie si záruky zaniká

 

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká

 

a)      stratou pokladničného bloku alebo faktúry

 

b)      neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru (poškodený obal)

 

c)      uplynutím záručnej doby tovaru

 

d)      mechanickým poškodením tovaru

 

e)      poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom alebo nesprávnym uskladnením

 

f)       používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu

 

g)      neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

 

h)      poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR

 

i)       poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami

 

j)       nekvalitným pripravením podkladov (nerovnosť stien a podláh)

 

článok 4. Dĺžka záruky  

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa zakúpenia tovaru alebo od splatnosti kúpnej ceny a povinnosti prevziať tovar alebo umožniť tovaru podľa toho, ktorá udalosť nastala skôr.

 

 1. V prípade výmeny tovaru za nový alebo opravy tovaru, dostane zákazník doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadne ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného pokladničného dokladu / faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový  beží záručná doba znova od prevzatia nového tovaru .

 

Článok 5.Cenník opráv

 

 1. Všetkým právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

 

 1. Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok 16,- € /hod. a cestovné náklady predávajúceho do miesta kupujúceho.

 

Článok 6. Spôsob vykonania reklamácie

                                                 

 1. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom

 

a)      predávajúci závadu odstráni, a to bez zbytočného odkladu

 

b)      predávajúci vadný tovar vymení za nový alebo vykoná opravu (závisí to len na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže takéhoto vybavenia svojej reklamácie právom domáhať)

 

 1. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaná ako bez vady predávajúci vybaví reklamáciu

 

a)      výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakým alebo lepších technických parametrov

 

b)      v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný , uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar .

 

 1. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedeného kupujúcim. Predávajúci bude kupujúcemu účtovať prácu technika vo výške 16,- € /hod. alebo iných osôb oprávnených na vykonanie reklamácie v prípade, že popis bude nedostatočný alebo zavádzajúci.

 

 1. Reklamácie sa vybavujú výhradne v mieste prevádzok predávajúceho.
 2. Reklamácia musí byť podaná písomne, faxom alebo e-mailom. (nie telefonicky).

 

Článok 7. Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku a povinnosť písomného oznámenia  zmeny v tomto reklamačnom poriadku je splnená vyvesením v prevádzkach predávajúceho.

 

 1. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

 

 

                                                                                                                                     Vojtech Tornyai

                                                                                                                                    majiteľ spoločnosti

                                                                                                                                Vojtech Tornyai – BILL Mc